System ratowniczy w powiecie zambrowskim

System ratowniczy w powiecie zambrowskim

Obecnie na terenie powiatu zambrowskiego działa Jednostka Ratowniczo — Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 26 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej typu "S" działających operacyjnie zrzeszających 647 strażaków ochotników, w tym:
» 6 jednostek OSP włączonych w struktury KSRG (opis poniżej) - 168 strażaków,
» 20 jednostek OSP typu „S” (dysponujących samochodem) - 459 strażaków.
Ogólnie na terenie powiatu zarejestrowanych jest 30 stowarzyszeń OSP.
Dysponowanie do działań odbywa się poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Zambrowie, pełniącym jednocześnie funkcję Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Czytaj więcej: System ratowniczy w powiecie zambrowskim

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736
i 1169) zarządza się, co następuje:

pdf Pełny tekst rozpoądzie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego.