Zgłoszenie odbioru obiektu

Zgłoszenie odbioru obiektu

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania między innymi Państwową Straż Pożarną.

2. Inwestor, którego inwestycja znajduje się na terenie powiatu zambrowskiego, składa zgłoszenie jw. do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie mieszczącej się przy ul. Sadowej 4. W zgłoszeniu powinien podać:
- lokalizację obiektu - adres;
- przeznaczenie obiektu;
- ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą;
- dane inwestora lub osoby upoważnionej do reprezentowania inewstora, numer telefonu kontaktowego.

3. Czynności kontrolno - rozpoznawcze w przypadku zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą być przeprowadzone po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 3 dni - przed terminem ich rozpoczęcia.

4. Z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządzany jest protokół:

5. Komenda zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
- w przypadku braku uwag, Komenda nie wszczyna dalszego postępowania administracyjnego;
- w przypadku stwierdzenia niezgodności, Komenda wnosi sprzeciw wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu w formie postanowienia.

6. Nie zajęcie stanowiska przez Komendę, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Warunki i zasady przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Warunki i zasady przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w chwili obecnej nie prowadzi naboru do służby.

Wszelkie informacje o szkoleniach i szkołach PSP można uzyskać na stronie Komendy Głównej PSP w Warszawie - www.straz.gov.pl.

Sposoby postępowania w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o pożarze

Sposoby postępowania w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o pożarze

INSTRUKCJA DLA OSÓB ZGŁASZAJACYCH SIĘ DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PO ZAŚWIADCZENIA O POŻARACH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie wydaje zaświadczenia dot. pożarów i miejscowych zagrożeń.

Dla kogo?
Każda osoba pełnoletnia potrzebująca zaświadczenia o powstałym pożarze lub zagrożeniu.

Gdzie się zgłosić?
Osoba chcąca uzyskać zaświadczenie o pożarze lub miejscowym zagrożeniu powinna zgłosić się do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Forma zaświadczenia i jego zawartość.
Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu w dniu złożenia podania. Jeżeli dotyczy lat ubiegłych zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni.

Zawartość zaświadczenia:
- data wydania,
- dzień i przybliżona godzina powstania zdarzenia,
- miejsce zdarzenia (obiekt- opisany według stanu zastanego),
- adres miejsca zdarzenia,
- imię i nazwisko właściciela terenu lub obiektu, na którym zdarzenie miało
- miejsce,
- krótki opis zniszczeń w wyniku zdarzenia.

Co trzeba mieć ze sobą?
Osoba zgłaszająca się w celu otrzymania zaświadczenia powinna zgłosić się osobiście. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu-prawo jazdy lub paszport).Ponadto należy złożyć podanie następującej treści:

Zambrów , dnia ...............

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Zambrowie

Podanie

Sposoby i godziny załatwiania spraw w KP PSP w Zambrowie

Załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Zambrowie:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Komendy (7.30 - 15.30).

Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta.

W przypadku nieobecności Komendanta Powiatowego i jego Zastępcy, interesantów przyjmuje Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych.W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do Naczelnika Wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

    osobistego doręczenia w siedzibie Komendy (Zambrów ul. Sadowa 4);

    listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie , ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów;

    faksem na numer; 0 - prefix - 86 276-31-89;

    poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji na temat terminów i godzin pracy biura Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie udziela dyżurny operacyjny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Zambrowie pod numerem telefonu 0 - prefix - 86 276-31-80.

Przyjmowanie i załatwianie skarg

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków:


    Interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Powiatowego, a pod jego nieobecność przez Zastępcę Komendanta w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30.

    W przypadku nieobecności Komendanta Powiatowego i Zastępcy Komendanta interesantów w sprawach, o których mowa w ust. 1 przyjmuje Samodzielne Stanowisko Pracy ds.Organizacyjnych który w zależności od charakteru sprawy może kierować interesanta do Naczelnika Wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań. Naczelnicy poszczególnych wydziałów przyjmują interesantow codziennie w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.

    Po godzinach pracy Komendy Powiatowej oraz w dniach wolnych od służby interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyżurny Operacyjny Powiatowego Stanowiska Kierowania.

    Wszystkie skargi i wnioski skierowane do Komendy Powiatowej podlegają wpisowi w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds.Organizacyjnych .

    W przypadku wnoszenia skarg i wniosków w formie ustnie należy sporządzić stosowny protokół.

    Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do wydziałów właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

    Załatwianie skarg i wniosków winno podlegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu wydawaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący (wnioskodawcę) o sposobie załatwiania sprawy.

    Pisma w sprawach, o których mowa w ust. 7 podpisuje Komendant Powiatowy, a pod jego nieobecność Zastępca Komendanta.

    Skargi i wnioski powinno być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w terminach określonych odrębnymi przepisami.